Vi ser etter minimum 3 personer med bostedsadresse i Karlsøy. Søkere bosatt i Tromsø kommune, som har nær tilknytning til og oppholder seg en del i Karlsøy, vil også bli vurdert.

Godtgjørelse

Utrykninger og administrativt arbeid dekkes med en grunnsats på kr 200 pr time. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot dokumentasjon. Utover det gis tillegg tilsvarende satsene i hovedtariffavtalen. Bruk av egne transportmidler dekkes etter statens satser. Leid transport direktefaktureres kommunen.  

Ettersøkspersonell får utlevert ID-kort, varselklær (jakke og bukse), hodelykter, magnetskilt til biler, rotorlamper, veiskilt og oppbevaringsbag.

Utover det må ettersøkspersonell stille med eget utstyr, deriblant våpen og ammunisjon. Dette godtgjøres med kr 200 pr oppdrag.

Fallvilt av elg tilfaller ettersøkspersonellet.

Ettersøkspersonell er forsikret under selve oppdraget. Det inkluderer også skade på tredjeperson.

Kvalifikasjoner

Ettersøksekvipasje må ha oppnådd offentlig godkjenning etter Miljødirektoratets instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund. I tillegg er det krav om gjennomført kurs “Ettersøk videregående” og kurs «Arbeidsvarsling» for arbeid på og langs vei. Ved manglende kvalifikasjoner for ellers aktuelle søkere, kan kommunen vurdere å dekke utgifter til kurs etter nærmere vilkår.  

Søkere må ha gode samarbeidsevner, og personlige egenskaper vektlegges. For å sikre at det hele tiden er ettersøkspersonell tilgjengelig, kan det bli aktuelt med en form for vaktordning eller avtale om arbeidsfordeling.

Spørsmål og søknad

Spørsmål kan stilles til konsulent for landbruk og utmark Laura Bunse, tlf. 77 74 60 43, e-post: laura.bunse@karlsoy.kommune.no .

Søknad med beskrivelse av relevant erfaring og kompetanse, samt kopi av våpenkort og jegeravgiftskort med siste års storviltprøve, sendes til:

Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Karlsøy eller postmottak@karlsoy.kommune.no

Søknadsfrist: 25. august 2020