• Karlsøy kommune har sammen med kommunene Balsfjord og Tromsø besluttet å legge fem nye tarelokaliteter ut på høring og offentlig ettersyn frem til 4. oktober 2022. Det foreslås ingen nye lokaliteter for tare i Balsfjord, tre i Karlsøy og to i Tromsø. Dette er en tilleggshøring til Kystsoneplanen for Tromsøregionen.
  • Høringsfrist: 4. oktober 2022
  • Frist for å fremme krav om konsultasjon for samiske parter som berøres av forslagene: 4. oktober 2022.
  • Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone.
  • Innspill sendes til: postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø
  • Innspillene merkes: "PLAN-20/00785 Merknad til Kystsoneplanen for Tromsøregionen - tarelokaliteter"
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder Ingrid Berthinussen på e-post: ingrid.berthinussen@tromso.kommune.no, eller på telefon: 48289545.

I kystsoneplanen angis hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene.

Plandokumentene som var på høring fram til 18. februar 2022 er ikke lagt ved høringen, men ligger tilgjengelig her: Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032 | Tromsø kommune (tromso.kommune.no)

Se saksdokumenter

Dokumentene kan leses i digital utgave nedenfor, og er også tilgjengelig på Rådhuset i Karlsøy og Tromsø. 

KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN - TILLEGGSHØRING - HØRINGSBREV

Vedtak Tromsø kommune

Kystsoneplan - plankart med forslag til nye tarelokaliteter

Innspill fra Oceanfood til nye tarelokaliteter

Konsekvensutredning av tarelokaliteter

Notat KU-utredninger

Tilleggsnotat - vurderinger etter vannforskriften §12