Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone.

I kystsoneplanen angis hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning av sjøarealene. 

Dokumentene kan leses i digital utgave her og er også tilgjengelig på Rådhuset i Karlsøy, Balsfjord og Tromsø. 

Innspill sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller til Tromsø kommune, postboks 6900 Langnes, 9299, Tromsø innen 18. februar 2022.

Innspillene merkes «20/00785 Merknad til Kystsoneplanen for Tromsøregionen».

Det vil i januar holdes folkemøter om planforslaget i hver av de tre kommunene. Egen annonsering kommer.