Ifbm rullering av kommuneplanens arealdel ble det i formannskapsmøte 28.11.18 vedtatt midlertidig stans i oppstart av private reguleringsplaner, samt dispensasjons-/fradelingssøknader for fritidsbebyggelse i LNFR-områder. Midlertidig stans gjelder fra 01.01.19 og frem til kommuneplanens arealdel er vedtatt.