Kommunen skal i tiden fremover utarbeide en temaplan for kulturminner. I den anledning ønsker vi tilbakemelding og tips fra offentlige organer, næringsliv, lag/foreninger og privatpersoner.  

Vi har per i dag ikke oversikt over nyere tids kulturminner (fra etter 1536), og disse vil være vårt  fokusområde. Vi ønsker derfor innspill om kulturminner som finnes i vår langstrakte kommune, både smått og stort, høyt og lavt.  

Hva er et kulturminne?

Et kulturminne er spor etter menneskers liv og virke. Dette kan være alt fra en steinalderlokalitet til båtvrak, gammelt skolebygg, krettursti, o.l. Har det en historisk verdi og forteller noe om karlsøyværinger som har bodd og/eller jobbet på stedet? Da er det et kulturminne! Utdypende om ulike former for kulturminner som kan registreres, kan leses hos Riksantikvaren her.

Eksempler på kulturminnetyper er: 

  • Verneverdige bygninger (samfunnshus, naust, låver, o.l.) 
  • Krigsminner 
  • Samiske kulturminner 
  • Kulturminner tilknyttet kyst- og kystkulturlandskapet (jordbruk, fiske, o.l.) 
  • Immaterielle kulturminner (sagn, fortellinger, stedsnavn, o.l.) 
  • Tekniske kulturminner ifbm vei, sjø, industri 

Etter innledende kartleggingsrunde vil det gjennomføres feltarbeid, som deretter vil ende opp i en verdisettingsanalyse. Vi vil involvere flere ressurspersoner etter hvert i arbeidet. Planarbeidet planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2019. 

Innspill sendes skriftlig til Karlsøy kommune, Rådhuset, 9130 Hansnes eller til postmottak@karlsoy.kommune.no. Ved spørsmål, ta kontakt med Christina S. Joakimsen på tlf 77 74 60 20 eller epost kcsj@karlsoy.kommune.no. Vi ønsker så mange innspill som mulig gjennom sommeren, og ber om tilbakemelding innen 20. August 2018.