Den norske forvaltningen er bygd opp på likhetsprinsippet. Det betyr at alle skal behandles likt ut fra deres behov og kapasiteten i forvaltningen. I utgangspunktet skal flyktninger behandles på lik linje som alle andre innbyggere med de rettigheter og plikter som dette medfører.

Flyktninger har likevel noen språkutfordringer. De fleste kan ikke tilstrekkelig norsk til å orientere seg i det norske byråkratiet, her trenger de i startfasen litt ekstra hjelp.

HVEM GJØR HVA I KARLSØY KOMMUNE?

Hvem

Oppgaver

Kommunestyret

Vedtar bosetting og rammene rundt innenfor de lovverk som til enhver tid gjelder. Kommunestyret har ansvaret for å bevilge de økonomiske rammene. Det er kommunestyret som bl.a vedtar flyktningetjenestens budsjett og kjøp/bygging av boliger og hvor det skal bosettes flykninger.

Rådmannen

Har som institusjon det formelle ansvaret for å iverksette de politiske vedtakene innenfor de rammer som er vedtatt. Praktisk gjøres dette innenfor den administrative forvaltningen.

Flyktningkonsulent

Skal på vegne av rådmannen koordinere og administrere de administrative tjenestene, sammen med voksenopplæringen og NAV organisere introduksjonsprogrammet, være kontaktperson opp mot statlige organer. Melder inn til de øvrige tjenestene i kommunen ved ny bosetting. Godkjenning og anvisning av introduksjonsstønad.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har en sentral rolle i introduksjonsprogrammet.

Har hovedansvaret for undervisningsdelen av introduksjonsprogrammer, 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag. Sammen med NAV og flyktningkonsulenten bidra til et fulldags og heltids introduksjonsprogram for de bosatte voksne flyktningene. Oppfølging i språkpraksis. Normalt varer introduksjonsprogrammet i to år.

NAV

NAV skal gi de samme tilbudene og stille de samme kravene som til øvrige innbyggere. De vil derfor være aktiv deltaker i introduksjonsprogrammet som har som mål at de voksne flyktningene i løpet av en toårsperiode skal få fast arbeid eller gå videre på skole.

 

 

Drift og utviklingsenheten

Har det administrative ansvaret for at boliger er innflyttingsklar, skriver husleiekontrakter og følger opp det som naturlig følger som utleieinstans til møblerte boenheter. Skaffer nok boliger i forhold til bosetting.

Helsetjenesten

Følger opp på samme måte som med øvrige innbyggere.

Barnehage

Så lenge det er plass skal barna tilbys plass i barnehage. Informerer om barnehagen, organisering, betaling, hjelper til med å søke om fritak for kjernetiden.

Skolen

Tilbyr undervisning så snart som mulig etter ankomst.

IT- kontoret

Bistår ut fra behov for tekniske løsninger slik at voksne bosatte skal kunne gjennomføre introduksjonsprogrammets krav til før og etterarbeid.

Miljøarbeider

Praktiske veiledning og praktisk hjelp slik at flyktningene skal bli selvhjulpne så raskt som mulig. Delta aktivt i integreringen.

 

Programveileder

(ikke ansatt noen i denne stillingen)

Har som hovedoppgave å samordne tiltak og aktører med utgangspunkt i deltakerens individuelle plan, tiltak i riktig rekkefølge og til riktig tid, sikre progresjon og kvalitet i introduksjonsprogrammet, tett oppfølging av deltakeren(e).

 

 

Flyktningekonsulent Unni With

Flyktningkonsulenten

04. oktober 2016
Unni With ble ansatt som flyktningkonsulent i Karlsøy fra 1. august 2015 og arbeider med planer og p...
Vannvåg barnehage 1

De første flyktningene til Vannvåg

17. juni 2016
Den første bosettingsfamilien er nå kommet til Vannvåg.
Vannvåg barnehage 1

Syrisk famile til Vannvåg

07. juni 2016
Også Karlsøy skal ta vare på sin del av flyktningene som kommer til landet og omsider kommer de førs...
IMDi

Bosetting av flyktninger

13. april 2016
Informasjonsbrev fra IMDi nå i april bekrefter at bosettingen av flyktninger i kommunene går alt for...
UDI

Økning i asylsøkere

23. oktober 2015
UDI melder at tilstrømmingen av asylsøkere til landet nå er så stor at situasjonen er prekær i hele ...