Det ble i kommunestyre 13.12.2017 vedtatt opprettelse av tilsynsstilling på private (mindre) avløpsanlegg. Stillingen ble iverksatt 1. juni 2018, og skal finansieres av selvkost. Det legges i den forbindelse ut forslag til forskrift om gebyr på høring. Høringsfrist er satt til 3 uker, med siste frist for innsending av merknader mandag 14. oktober 2019.

Les mer i infobrevet sendt ut til berørte innbyggere i kommunen 23.4.2019, vedrørende informasjon om Tilsyn på private (mindre) avløpsanlegg, sak 19/2378. Du kan også lese informasjonsbrevet her

Merknader til høringen sendes til postmottak på e-post: postmottak@karlsoy.kommune.no, eller via ordinær post til: Karlsøy kommune, Postmottak, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes. Henvendelsen merkes med saksnr. 19/3499.

Grunnet noe kortere høringsfrist varsles også berørte innbyggere via UMS. 

 

 

Forslag til «Forskrift om gebyr for tilsyn av private (mindre) avløpsanlegg, Karlsøy kommune, Troms»

Last ned forslag til forskrift her

 

§ 1 Formål

Forskriften gir bestemmelser om innbetaling og innkreving av de gebyrer som skal betales av eier av avløpsanlegg, jf. definisjon av gebyrplikt i § 3.

Forskriften skal sikre at kommunen får dekket sine kostnader for kontrollordningen.

 

§ 2 Virkeområde

Denne forskriften gjelder gebyr for tilsyn som gjennomføres for å sikre at forurensningsforskriften kapittel 12, 13 og 15 eller vedtak i medhold av disse kapitlene blir fulgt.

 

§ 3 Definisjoner

  1. Sanitært avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
  2. Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisteranlegg eller lignende, som gjennom rør eller ledninger er ført innendørs. Hageslanger omfattes av uttrykket «rør eller ledning» når den brukes til aktiv oppfylling av innvendig bruk. Små innvendige tanker på inntil 25 liter oppfattes ikke som cisteranlegg, og bruk av slike tanker innebærer derfor ikke at man har innlagt vann.
  3. Gebyrpliktig for tilsynsgebyr: Eier av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.
  4. Gebyrregulativet: Betegnelse på kommunens gjeldende prisoversikt for gebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres gjennom vedtak i kommunestyret.
  5. Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende komponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordninger.

 

§ 4 Tilsynsgebyr

Tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av bebygd eiendom med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.

Anleggseieren er ansvarlig for betaling av tilsynsgebyr. Der flere eiendommer er tilknyttet samme avløpsanlegg fordeles tilsynsgebyret forholdsmessig.

 

§ 5 Søknad om fritak fra tilsynsgebyr

For å få midlertidig unntak fra tilsynsgebyr må vanntilførselen avstenges og plomberes av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes kommunen. For permanent unntak må vanntilførselen fysisk kobles fra innvendig sanitærinstallasjon av godkjent foretak og dokumentasjon på dette må sendes til kommunen.

Søknad om fritak må sendes til kommunen innen 31. desember året før. Midlertidig fritak gis for ett år av gangen.

 

§ 6 Gebyrsatser

Størrelsen på gebyrene etter § 4 fastsettes av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

Gebyrene skal settes slik at de samlet ikke overstiger kommunens kostnader ved kontrollordningen, jf. forurensningsloven § 52a.

 

§ 7 Innbetaling av gebyr

Tilsynsgebyret faktureres årlig.

 

§ 8 Innkreving av gebyr

Gebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7.

 

§ 9 Klage

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Det kan søkes om nedsettelse eller frafall av gebyr. Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak som har klageadgang.

 

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft etter kunngjøring. Kunngjøring av forskriften vil finne sted kort tid etter vedtak i kommunestyret.