Karlsøy kommune skal vurdere å søke om tilskudd for utbygging av bredbånd.
For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. Det er fortsatt mange områder i Karlsøy som mangler et tilbud om høyhastighets bredbånd.  Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.          

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag. 

Organisering av ordningen
Troms fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Høring
Karlsøy kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Denne høringen gjelder de områder som i dag ikke har et bredbåndstilbud med grunnleggende standard på minimum 30 Mbit/s:

  • Vannøya
  • Deler av Ringvassøya
  • Reinøya
  • Deler av Rebbenesøya
  • Karlsøya

Kriterier
Vi vil vektlegge følgende når aktuelle utbyggingsområder vurderes:

  1. Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
  2. Næringslivets behov for bredbåndstilbud
  3. Lokal medfinansiering
  4. Kostnader

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi innbyggere og næringsliv i Karlsøy kommune grunnleggende tilbud på bredbånd med minimum 30 Mbit/s.

Dekningskart for 30Mbit i Karlsøy med ønskede utbyggingsområder ligger her,  og dette legges til grunn ved vurdering av utbyggingsområder.

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes pr. brev eller epost til:
Karlsøy kommune
Rådhuset
9130 Hansnes

postmottak@karlsoy.kommune.no

Søknadsfristen til Troms fylkeskommune er 16.05.18, og vi må derfor få inn innspill innen 07.05.18.