Den 3. april 2020 fattet Fylkesmannen vedtak som forbød motorferdsel til en rekke formål som ellers er tillatt med direktehjemmel i lovverket. 

Vedtaket ble fattet av hensyn til beitekrisen i reindrifta og gjaldt hele Ringvassøya, Rebbenesøya og Vannøya. 

Fylkesmannen ser ikke behov for å ha et slikt forbud lenger, og opphever vedtaket fra i vår. 

Det betyr at motorkjøretøy igjen kan nyttes til følgende formål:

På barmark utenfor vei, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 2:

  • nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi 
  • nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg

På vinterføre (frossen, snødekt mark), jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc. § 3:

  • transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
  • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
  • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
  • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
  • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel

Husk at all motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø, mennesker og dyr.

Vi anmoder alle som ferdes i utmarka om å vise varsomhet dersom rein påtreffes. Reinen er sårbar for forstyrrelser, spesielt i kalvinga. For informasjon om hvordan du bør opptre for å ikke forstyrre rein unødig, se Fylkesmannens hjemmesider.

Du må også innhente grunneiers tillatelse. 

Les vedtaket fra Fylkesmannen her