Av hensyn til beitekrisen i reindrifta og svært vanskelige forhold for reinen, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark fattet følgende vedtak: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark forbyr motorferdsel på Ringvassøya, Rebbenesøy og Vannøya. Motorferdsel forbys i forbindelse med:

  • nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi,
  • nødvendig transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg,
  • transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg,
  • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
  • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter,
  • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon,
  • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 tredje ledd.

Motorferdselsforbudet trer i kraft fra og med onsdag 8. april og inntil videre.

Les hele vedtaket her

Karlsøy kommune holder på å følge opp kjøretillatelser som er gitt til andre formål, etter forskriftens § 5.