Plan- og driftsutvalget har i møte 25.08.2022 vedtatt at forslag til reguleringsplan for Skogheimen skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Når høringsfristen er utløpt, tas planen til behandling med de merknader som er kommet inn. Og når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges den fram for kommunestyret til endelig vedtak.

Høringsinnspill må være skriftlige, og sendes Karlsøy kommune, Rådhusveien 41, 9130 Hansnes, eller på e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no innen 17. oktober 2022.

Plandokumentene finner dere i linkene nedenfor her. De er også tilgjengelig i ringperm utenfor servicekontoret i rådhuset, Hansnes.

Reguleringsplankart Skogheimen

Reguleringsbestemmelser Skogheimen

Reguleringsplan Skogheimen - saksframlegg 1. gangs behandling

Planbeskrivelse Skogheimen

VEDLEGG 1 Referat fra oppstartsmøte

VEDLEGG 2 Kunngjøring planoppstart

VEDLEGG 3 Statens vegvesen høringsuttalelse

VEDLEGG 4 Statsforvalteren høringsuttalelse

VEDLEGG 5 Troms og Finnmark fylkeskommune høringsuttalelse

VEDLEGG 6 NVE høringsuttalelse

VEDLEGG 7 Arva AS innspill

VEDLEGG 8 Sametingets høringsuttalelse

VEDLEGG 9 Line og Josè Oliveros høringsuttalelse

VEDLEGG 10 Liv Marit Edvardsen høringsuttalelse

VEDLEGG 11 Aksel og Solfrid Sørensen m/fl høringsuttalelse

VEDLEGG 12 ROS-analyse Skogheimen

VEDLEGG 13 Geoteknisk grunnundersøkelse Skogheimen