Kommunal planstrategi - kort fortalt:
Planstrategien er ikke en plan, men et strategidokument for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å styre utviklingen i ønsket retning. Strategien omfatter en beskrivelse av utviklingstrekk og en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling de kommende årene. Forslag til kommunal planstrategi skal gjøres offentlig tilgjengelig 30 dager før kommunestyrets vedtak av planstrategien. Ved behandling av kommunal planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres. 

Kommunalt plansystem

Prioriteringene av hvilke planer som skal utarbeides når, finner du bakerst i dokumentet. Listen av planer angir når det forventes at planene skal være ferdige. Planstrategien og tilhørende dokumenter finner du nedenfor:

Forslag til kommunal planstrategi
Vedlegg 1 - Behandling av synspunkter
Vedlegg 2 - Kunnskapsgrunnlag

Dersom du ønsker å gi en merknad til forslaget, kan du sende det innen 24. november 2020 til:

Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes             

eller du kan sende det på e-post til: 
postmottak@karlsoy.kommune.no 

Oppgi saksnummer 2019/3142 når du sender merknaden.