Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. april kl. 11:24

Stengt svømmebasseng Hansnes

Les mer clear

ESAs direktorat for det indre marked

Fullt medhold om tildeling av enerett

ESA har gitt norske myndigheter, og dermed Karlsøy kommune, fullt medhold i muligheten til å tildele enerett.
width_150

ESAs direktorat for det indre marked har konkludert med at enerettstildeling ikke strider mot anskaffelsesreglene. Saken har vært viet stor interesse av Karlsøy kommune. En negativ ESAavgjørelse ville fått konsekvenser for kommunens avtale med REMIKS om innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Les artikkelen fra KS-bedrift

 

Karlsøy kommune inngikk den 30.6.2011 kontrakt med REMIKS om å drive husholdningsrenovasjon, etter at kommunen tidligere samme år hadde gått inn som medeier i foretaket, og i den forbindelse tildelt REMKS enerett til innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kontrakten ble tildelt REMIKS uten forutgående konkurranse (anbud).

 

Avfallsaktøren Perpetuum AS klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, som brudd på regelverket om offentlig anskaffelse.  Et medhold i klagen kunne påført kommunen et gebyr på inntil 15 % av kontraktssummen, maksimalt 3,9 millioner kroner. Kontraktens verdi oversteg terskelverdien for kunngjøring av konkurranse fastsatt i regelverket om offentlige anskaffelser, og Perpetuum hevdet derfor at tildeling av kontrakt til REMIKS var et klart brudd på anskaffelsesregelverket.  

 

Karlsøy kommune, med bistand av advokatfirmaet KPMG ved advokat Jørgen Myhre, brukte betydelig tid og resurser på denne klagesaken. KOFA avgjorde saken den 23. januar 2012 i sak 2011/126. I sin avgjørelse fastslår KOFA at tildelingen av enerett og etterfølgende tildeling av kontrakt til REMIKS kunne skje uten kunngjøring. Det forelå da ingen ulovlig direkte anskaffelse.

 

Den norske praksisen med tildeling av enerett til behandling av husholdningsavfall, ble av interesseorganisasjonen "Norsk Industri" også klaget inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. En negativ avgjørelse i ESA ville medført at den norske praksisen med renovasjonskontrakter gjennom tildeling av enerett, måtte opphørt. Avgjørelsen i KOFA fikk en presederende betydning for hvordan anskaffelsesregelverket skal forstås i forhold til kommunenes eksklusive rett og plikt til å utføre renovasjonstjenester, og ble således også et vesentilg bidrag i ESAs vurdering av den norske praksisen.

 

ESA har nå avsluttet saken om tildeling av enerett uten å finne brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. KS Bedrift har bistått norske myndigheter i saken, og er svært fornøyd med resultatet. Saken er av stor betydning for både Karlsøy kommune og mange likestilte kommuner i landet. I sin avgjørelse legger ESA til grunn samme standpunkt som Karlsøy kommune har hevdet; at norske kommuner må stå fritt til å velge renovasjonsløsning ut fra egne behov og muligheter.

 

Artikkelen er skrevet av avdelingsingeniør Bård Eilertsen, som også er kontaktperson og saksbehandler i saken.

 

Om EFTAs overvåkningsorgan ESA

Tips en venn  Skriv ut