Kommunestyret har i møte 06.03.19 vedtatt reguleringsplan for 14 fritidsboliger på eiendommen 13/7, Skogsfjordvatn, ihht. plan- og bygningslovens § 12-12. 

Vedtaket kan påklages, jf. PBL § 1-9.

Klage må være skriftlig, og sendes som brev til:
Karlsøy kommune
Rådhusveien 41
9130 Hansnes
eller i e-post til postmottak@karlsoy.kommune.no.


Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato.

Plandokumenter:
Plankart.pdf
Planbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse.pdf
Planvedtak.pdf