På Ringvassøya, Reinøya, Karlsøya, Vannøya og Rebbenes beiter det husdyr og rein også etter 20. august og et stykke ut på høstenRingvassøya, Vannøya og Rebbenes er dessuten helårsbeite for rein. 

Utenom båndtvangperioden gjelder det at hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. 

I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt. 

I år har vi igjen hatt flere stygge hendelser hvor beitende tamdyr er blitt angrepet, skadet og drept av løse hunder. 

Vi oppfordrer alle hundeeiere om å respektere båndtvangen og reglene for sikring av hund! Gjør også gjerne tilreisende med hund oppmerksom på båndtvangen og at det er husdyr og rein i marka! 

En hund som uten ledsager går løs i utmark eller landbruksområder i båndtvangstid og utgjør en klar fare for husdyr og tamrein, kan opptas av grunneieren, festeren, forpakteren, beiteberettigede, en berørt reineier eller noen som opptrer på vegne av disse. Dersom det ikke lar seg gjøre å oppta hunden eller få politiet til stedet så raskt som situasjonen krever, kan vedkommende om nødvendig avlive hunden på stedet.