Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. Besøksstrategien er vedlegg til forvaltningsplan for landskapsvernområdet. Forslaget legges nå på høring, med høringsfrist 7. desember 2018. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av verneområdestyret før utkastet sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjennelse.

Dokumentet vil kun ligge ute elektronisk, og er vedlagt denne e-posten. Dokumentet er også tilgjengelig via verneområdestyrets hjemmeside her.

Høringsdokument besøksstrategi

Høringsuttalelser sendes til:

Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre
Fylkesmannen i Troms
Pb 6105
9291 Tromsø 

eller på e-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no.

Merkes "uttalelse besøksstrategi Nordkvaløya-Rebbenesøya lvo".