Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark

Motorferdsellovens formålsparagraf sier "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen". Det fremgår av lovens forarbeid at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Med dette menes naturlandskap med mark, plante- og dyreliv, samt miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Med "fremme trivselen" menes her at loven tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe.

Motorferdsel er tillatt til en rekke nytteformål med hjemmel direkte i loven (eksempelvis redningstjeneste, offentlig oppsynstjeneste mv.). Kjøring kan da skje uten at det er nødvendig å søke om tillatelse. Nytteformål som er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd er det ikke nødvendig å søke dispensasjon om, eksempelvis:

  • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen. 
  • Preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. 
  • Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel. Med egen eiendom menes eier av fast eiendom, dvs. grunneier.

Kjøring til andre formål krever tillatelse fra kommunen, eksempelvis:

  • Transport til private hytter, jf forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c. Dispensasjon til hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det gis kun dispensasjon til hytteeier, herunder også nærmeste familie (ektefelle/samboer/barn).
  • Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom, herunder ved til hytte, jf forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav e.

Etter forskriftens § 6 kan kommunen i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal stilles meget strenge krav til "særlig behov" og til at behovet ikke skal kunne dekkes på en annen måte. 

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal være skriftlig. Det er ønskelig at søkere benytter kommunens søknadsskjema. Behovet må dokumenteres og inneholde opplysninger som kommunen trenger for å behandle søknaden:

  • For transport til hytte må eierforholdet dokumenteres.
  • For transport av funksjonshemmede skal legeattest vedlegges.
  • Kartskisse med nøyaktig inntegnet kjøretrasé skal vedlegges.
  • Dokumentasjon for særlige behov skal fremlegges.

Motorferdselloven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har, etter gjeldende rettsregler, til å forby eller begrense motorferdsel på egen eiendom. Brukeren har rett til å nekte motorferdsel når den bruksberettigede kommer i grunneiers sted. Typisk her er forpaktere og innehavere av festetomter. Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke reguleres av motorferdselloven. Ved tillatelse etter søknad, gjør kommunen søkeren oppmerksom på at det også er nødvendig med samtykke fra grunneier.

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift - og hva det må søkes tillatelse for. Om noe er uklart kan spørsmål sendes kommunen pr. e-post.