Tekniske tjenester

De kommunaltekniske tjenestene i Karlsøy ligger under kommunens drift- og utviklingsenhet.

Tekniske tjenester omfatter:

  • Drift, vedlikehold og renhold av kommunale bygg
  • Drift og vedlikehold av kommunale utleiebygg
  • Vedlikehold av kommunale veger og veglys
  • Ansvar for 6 kommunale vannverk og 3 reservevannverk
  • Kommunalt avløpsanlegg
  • Tømming av private slamtanker
  • Brann og redningsenhet med 4 deltidsbrannkorps
  • Kommunale byggeprosjekter
  • Kommunale kaianlegg og havner

I tillegg har avdelingen ansvar og oppfølging av Renovasjonsordningen i Karlsøy kommune, som driftes av Remiks Husholdning og feietjenesten, som driftes av Tromsø Brann og Redning