PP_KSD_Bilde.jpg

Planprogram for samfunnsdelen ble vedtatt desember 2016, og arbeidet med prosess og plandokument er i full gang i 2017. Fremdriften tilsier at planen skal ut på høring juni-september 2017, med vedtak i kommunestyret desember 2017.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den skal også være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen, samt gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Samfunnsdelen legger føringer for framtidig samfunnsutvikling og arealbruk som deretter skal gjenspeiles i arealdelen.

 

Prosjektansvarlig: Christina Solhaug Joakimsen, kommuneplanlegger