Regionale miljøtilskudd for jordbruket

Søknadsfrist 1. september. Søk om tilskudd til jordbruksdrift på ytre kyst av Troms, beite i bygdenært kulturlandskap, beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten, skjøtsel av bratt areal ved beite osv.

Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd

Hovedmålsettingen for Regionalt Miljøprogram for Jordbruket i Troms 2013-2016 er å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms.

For å nå dette målet er det utarbeidet egne tilskuddsberettigede tiltak.

Tiltakene i regionalt miljøprogram skal være forankret i seks miljøtema som kommer fram av nasjonalt miljøprogram; 1) kulturlandskap, 2) biologisk mangfold, 3) kulturhistoriske miljøer og kulturminner, 4) tilgjengelighet og friluftsliv, 5) avrenning til vassdrag, 6) utslipp til luft 7) plantevernmidler og avfall.

Troms fylke er kjennetegnet av et variert og storslagent kulturlandskap preget av lang tids jordbruksdrift. Dette landskapet er viktig for biologisk mangfold, for vår kulturhistorie og identitet, for rekreasjon og opplevelser og for verdiskaping i jordbruket og andre næringer. De fleste RMP-tiltakene er derfor rettet mot å stimulere til å holde kulturlandskapet åpent samt å ta vare på og synliggjøre enkeltelementer i kulturlandskapet. I tillegg er det utformet tilskuddsordninger rettet mot å bevare husdyrraser med sterk forankring til regionen, å legge til rette for allmenn ferdsel i og gjennom kulturlandskapet og begrense utslipp til luft.

Les mer her.

Tips en venn Skriv ut