Mottak av flyktninger i Karlsøy kommune.

Unni With ble ansatt som flyktningekonsulent i Karlsøy fra 1. august og arbeidet med planer og praktisk tilrettelegging for mottak av flyktninger er godt i gang.
Det er også viktig at befolkninga i kommunen stiller opp og hjelper til med å få en rask integrering.

Flyktningekonsulent Unni With

Flyktningekonsulent Unni With

Det er helt naturlig et stort og økende fokus på flyktningsituasjonen, både i det store internasjonale bildet, men også på det nasjonale og lokale plan. Med utgangspunkt i de behov Integrerings – og Mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) har for bosettinger i de ulike kommunene, kom statsråden med en oppfordring om økt bosetting våren 2015. Kommunestyret i Karlsøy vedtok 22.04.2015 å ansette flyktningkonsulent som skal jobbe med plan for bosetting og integrering av flyktninger.  Kommunestyret vedtok samtidig at «Når plan for bosetting og integrering er ferdig gis det tilbakemelding til IMDi om når og hvor mange flyktninger som mottas.»
Kommunen ansatte flyktningkonsulent f.o.m 01.08.2015. Det jobbes nå parallelt med bolig plan og plan for mottak av flyktninger. Skal vi lykkes og være aktuell som mottakskommune, er det viktig at kommunen er godt forberedt og at alle virksomhetene har en god plan for hvordan vi skal motta flyktninger. Administrasjonens ledelse har vurdert det slik at vi som kommune er best rustet til å ta imot og har mest å tilby familier. Det er dette vi planlegger ut fra i det videre arbeidet.

I tillegg til de formelle planene som skal være på plass er det en del praktisk arbeid som må gjøres i forkant av bosetting. I tillegg til å skaffe egnet bolig må vi skaffe møbler, klær og annet nødvendig utstyr som flyktningene trenger. Vi må også ha en plan og ressurser til helsehjelp, voksenopplæring, skolegang, barnehage og etter hvert arbeidstrening. Karlsøy kommune får statlig støtte (integreringstilskudd) de 5 første årene flyktningene bor i kommunen. Det er lovregulert at flyktninger har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet med tilhørende introduksjonsstønad. Kommunens administrasjon skal følge opp de formelle kravene, men skal vi lykkes med integreringen trenger vi hjelp fra Karlsøys innbyggere.
Vi håper at Karlsøys innbyggere ønsker å bidra, og håper at hele lokalsamfunnet vil bistå flyktningene, kanskje først og fremst med tanke på integrering og inkludering i nærmiljøet. Det er veldig viktig for integreringen at flyktningene som bosettes blir innlemmet i nabolag, barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og arbeidsliv. Vi håper i første omgang at dere melder deres interesse som vennefamilier. Vi har behov for minst to vennefamilier pr flyktningfamilie. Målet er at det til sammen blir en «storfamilie» som flyktningene kan få et litt nærmere forhold til enn øvrige innbyggere. Det er ikke meningen at dere skal «organisere» livene deres men huske på dem innimellom f.eks når dere går på tur eller skal kjøre til trening/øving. Det er litt av tiden din de trenger. Et smil eller ei håndstrekning er det viktigste.

Send en mail til unni.with@karlsoy.kommune.no med litt informasjon om aktiviteter, hobbyer, antall i familien og alder, husk alder på barn og deres hobbyer/aktiviteter.

Tips en venn Skriv ut