Kommunestyremøte

Ordfører Mona Pedersen har åpnet dagens kommunestyremøte. Vi publiserer vedtakene fortløpende.

Ordfører Mona Pedersen_1000x1500

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyredokumenter

 

80/16 KOMMUNEREFORMEN

Vedtak:

Realitetsbehandling av saken utsettes til kommunestyremøtet 14. desember 2016.

 

81/16 DRØFTING OG INNSPILL VEDR KOMMUNIKASJONSPLAN

Vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen følge opp de innspill som framkom i debatten.

 

83/16 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 – 2019

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2016-2019.

 

84/16 INNBYGGERUNDERSØKELSE

Vedtak:

1. Kommunestyret tar informasjonen om innbyggerundersøkelsen til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til oppfølging i første ordinære kommunestyremøte i 2017. Små enkle forbedringstiltak må gjerne iverksettes fortløpende før den tid.

 

85/16 BRUKERUNDERSØKELSE BIBLIOTEK

Vedtak:

Kommunestyret aksepterer at brukerundersøkelse bibliotek gjennomføres på nytt i 2017.

 

86/16 REGIONRÅDETS VEDTEKTER

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til nødvendige endringer av regionrådets vedtekter i forbindelse med Tromsø kommunens overgang til formannskapsmodellen. Endringene omfatter vedtektenes § 1 Deltakende kommuner og oppnevning av representanter, tredje ledd, § 3 Avvikling av møter/saksbehandling, femte ledd, og § 4 Administrativt utvalg, 1. ledd.

2. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til nødvendige endringer av regionrådets vedtekter § 7 Økonomi, nytt siste ledd i forbindelse med regionrådets vedtak om å yte møtegodtgjørelse for regionrådets representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling.

3. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til nødvendig øking av kommunens driftstilskudd til regionrådet slik at møtegodtgjørelse inndekkes av regionrådets budsjett.

4. Møtegodtgjørelsen gis tilbakevirkende kraft slik at slik møtegodtgjørelse gjelder fra det nye regionrådet ble konstituert høsten 2015.

5. Møtegodtgjørelse for representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling bakes inn i kommunens årlige driftstilskudd til regionrådet.

6. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til ny § 8 Årsmøtet i regionrådets vedtekter i tråd med regionrådets vedtak.

 

87/16 SKUDDPREMIE ETTER VILTLOVEN §51

Vedtak:

1. Med bakgrunn i observert rev på Ringvassøya, og i tillegg predatorer som villmink, røyskatt og kråke ber vilt- og innlandsfiskenemnda om at det bevilges midler over det kommunale budsjettet til skuddpremie på de nevnte artene i Karlsøy kommune.

2. Vilt- og innlandsfiskenemnda ser med bekymring på at rev er observert på Ringvassøya.

3. Følgende skuddpremier foreslås:

- Rev kr 500,-

- Villmink kr 200,-

- Røyskatt kr 100,-

- Kråke kr 50,-

4. Det bevilges et beløp på kr 10 000,- til formålet.

5. Ordningen gjelder fra 1. januar 2017.

 

88/16 SALG- OG SKJENKEBEVILGNING 2016 - 2020 TIDLIGERE SAK 15/979

Vedtak:

Lene Mydland Rasmussen godkjennes som stedfortreder for Marit Mydland på Hav og Fjell.

 

89/16 POLITISK ORGANISERING OG DELEGASJON AV OPPGAVER

Vedtak:

Saken utsettes til kommunestyremøtet 14. desember.

 

90/16 TERTIALRAPPORT 2 - 2016  

Vedtak:

1. Tertialrapport 2-2016 for drift tas til etterretning.

2. Oppdatert budsjettskjema 1A og 1B godkjennes.

3. Kommunestyret tar rapporteringen vedr politiske vedtak og justert framdrift på mål til orientering.

4. Kommunestyret ber rådmannen lage en rapport med hovedvekt på økonomisk status til neste møte i desember.

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til dekning av lønnsoppgjør og pensjon så snart alt er klart. Effekten på hver enkelt ramme medtas i neste rapportering.

6. Kommunestyret vedtar å opprettholde sitt vedtak om å åpne en avdeling ved Stakkvik barnehage, nå med 5 barn som utgjør 7,5 plasser.

 

91/16 INVESTERINGSRAPPORT OKTOBER 2016

Vedtak:

1. Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 10.10.16 og oppdatert skjema 2 A og 2 B.

3. Kommunestyret aksepterer forskyving av foreslåtte prosjekter og legger til grunn at de vurderes sammen med nye i høstens BØP-behandling.

4. Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere 6 millioner i Startlån forutsatt ekstra tildeling fra Husbanken.

5. Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for Slettmo boligfelt inklusivt overvannsprosjektet og grunnerverv økes til 14,5 millioner kroner.

 

92/16 ORIENTERING OM BØP 2017-2020

Vedtak:

Formannskapet tar foreløpig informasjon om BØP til orientering.

 

93/16 HANSNES BARNEHAGE - FERDIGSTILLING PARKERING ETC. IHT. VEDTATT REGULERINGSPLAN

Vedtak:

1. Karlsøy kommune kjøper areal regulert til parkering og grøntområde/lek. Vedlagte avtale godkjennes. Kostnad: kr 150.000,-.

2. Parkering for ansatte samt sykkel- og gangvei ovenfor barnehagen ferdigstilles i 2016 i henhold til vedtatt reguleringsplan. Kostnad 590.000,-.

3. Lekeareal inne i barnehagen ferdigstilles i 2016 i henhold til plan. Kostnad inngår i punkt 2.

4. Nedenfor barnehagen omarbeides atkomstvei samt parkering for bringing og henting av barn. Dette i henhold til vedtatt reguleringsplan. Ferdigstilles i 2017. Kostnad 820.000.

5. Finansiering: Totalt beløp for ferdigstilling, kr 1.000.000,- i 2016 og 560.000,- i 2017, finansieres med låneopptak.

 

94/16 SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV - AGNETHE LINNES KRØYSERTH

Vedtak:

Agnethe Krøyserth får fritak fra sine politiske verv fordi hun er flyttet fra kommunen. Hun medlem i kommunestyret, i HSU og varamedlem til formannskapet.

 

 

Tips en venn Skriv ut