Hjemmetjeneste

Hjemmetjenesten formidler tjenester som:

• Hjemmesykepleie
• Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
• Støttekontakt
• Omsorgslønn
• Brukerstyrt personlig assistent
• Formidling av hjelpemidler
• Trygghetsalarm

Det kan søkes om alle tjenester på et fastsatt skjema som du finner her.

Henvendelser kan gjøres til avd.leder: Tlf. 77746077 eller 90721909
eller ved mail til: ranveig.rafaelsen@karlsoy.kommune.no

Kreftsykepleietjeneste i Karlsøy kommune

En kreftsykepleier er en sykepleier med videreutdanning innen kreftbehandling og sykepleie til kreftsyke. Kreftsykepleier kan jobbe med kreftsyke i alle aldre og i alle faser av sykdommen.

Kreftsykepleietjenesten i Karlsøy kommune er et lavterskel-tilbud til deg som er kreftsyk. Tilbudet gjelder alle kommunens innbyggere, både hjemme og i institusjon.
Du selv, pårørende, sykehuset eller avdelinger ved sykehjemmet kan ta direkte kontakt med kreftsykepleier. Tjenesten er gratis og det er ikke nødvendig med henvisning.

Tilbudet er frivillig og du avgjør selv i hvilken grad kreftsykepleier skal bistå.

Kreftsykepleier kan
- tilby individuell hjelp og støtte, både i forhold til kreftsykdom, - behandling, ernæring og andre utfordringer
- veiledning og støtte til deg som har eller har hatt kreft
- veilede og følge opp pårørende
- være et bindeledd til samarbeid med ulike instanser, som hjemmesykepleie, fastlege, sykehus, sykehjem, Nav, - fysioterapeut, med flere.
- komme på hjemmebesøk, eller du og/eller dine pårørende kan komme på kreftsykepleiers kontor på - sykehjemmet på Hansnes, eller vi kan snakkes over telefon.
- Kreftsykepleier er kjent med utfordringene ved lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Ta kontakt så setter vi opp en avtale.
Kontaktinformasjon kreftsykepleier:
Monica Nyrud, mobil 908 17 327
Kl. 08.00 - 15.30
Mail-adresse: monica.nyrud@karlsoy.kommune.no

Omsorgsboliger

Karlsøy kommune ønsker å legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det og dette er forsvarlig. De som av helsemessige grunner ikke lengre kan bo hjemme og har behov for mer omsorg, trygghet og sosialt fellesskap kan søke om å få tildelt leilighet i en omsorgsbolig.
Karlsøy kommune disponerer 29  omsorgsboliger fordelt med 19 på Hansnes og 10 i Vannvåg. 14 av disse (Karlsøyheimen) er selvstendige leiligheter i et bofellesskap med fellesarealer som kommer i tillegg. 5 av disse Helgøyheimen) er frittstående leiligheter i en rekke. Det er tilrettelagt for at beboere kan tilkalle hjelp hele døgnet. Leilighetene har kjøkken, bad, oppholdsrom og soverom og adgang til felles boder. Møblering må normalt ordnes av leietaker. Mat kan kjøpes fra sykehjemmets kjøkken og vil om ønskelig kunne bringes til leilighetene.
Tildeling av bolig foretas etter individuell behovsvurdering. Søknadsskjema om tildeling av plass er det samme som brukes for å søke andre omsorgstjenester og kan fås fra servicekontoret eller hjemmetjenestene. Nærmere opplysninger fås hos avdelingsleder tlf. 77746077 eller 90721909. Søknader behandles ukentlig av en nemd for tildeling.
Priser:
• Leie av omsorgsbolig Karlsøyheimen/Helgøyheimen kr. 6.980,- pr. måned + kr. 700,- pr. mnd. for strøm. 
• Evt. hjemmehjelp og trygghetsalarm betales som om man bor hjemme.
• Middag kr. 55,-. Ellers kr. 20,- pr. måltid.
• Matbringing kr. 20,- for de som får bringt mat til privat hjem utenfor omsorgsbolig.
• Vannvåg Bo- og servicesenter. Husleie ca. 4.700,-. Varierer litt ut fra størrelse.

Bostøtte

Det gis bostøtte etter individuell behovsvurdering og nærmere fastsatte regler. Se informasjon på hjemmesiden under bolig, Husbankens hjemmeside, eller kontakt servicekontoret tlf. 77746000.