Plankart.jpg

Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2013-2023. Arealplanen omfatter land- og sjøarealer, og inneholder både vedtatte reguleringsplaner, forslag til ny arealbruk samt hensynssoner innenfor en rekke fagtema. Planen inneholder ikke kystsoneplanen.

Plankartet og planbestemmelsene er i øvrig juridisk bindende for arealforvaltningen.

Spørsmål rettes til enhet for drift og utvikling v/May-Jorunn Corneliussen.

Saksframlegg
Vedtak

Plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart

Vedlegg til planen:

Vurderinger/utredninger:

Temakart: